הקוד האתי שלנו

הקוד האתי שלנו מאוד פשוט
אנחנו מקבלים את שכ"ט רק מהמזמין!!! בלי שום עיגולי פינות ובלי ניגודי ענינים